Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) vydáva firma MOTOŠTRBEK, so sídlom:
Považské Podhradie 415, 017 04 Považská Bystrica (ďalej len “firma MOTOŠTRBEK ”)
IČ: 43 401 422
DIČ : SK1071767972

ako predávajúci ďalej uvedených produktov pre stanovenie predpokladov, podmienok a náležitostí k príprave a realizácii svojich obchodov.

Každý, kto potvrdí svojim podpisom, či už pod textom podmienok alebo na akomkoľvek inom dokumente alebo akoukoľvek inou formou, že je s týmito podmienkami upovedomený, zároveň prehlasuje, že podmienky bezo zbytku v platnom znení akceptuje.

Tieto podmienky platia aj v prípade, že firma MOTOŠTRBEK zjedná s inou osobou zvláštne podmienky pre nadštandardné dodávky, a to podporné pre veci zvláštnymi podmienkami výslovne nedohodnuté. V prípade odlišných písomných dojednaní platí dojednanie zvláštnych podmienok.
I. Použité pojmy a termíny
Kupujúcim je osoba, ktorá v súlade s týmito podmienkami vystaví firme MOTOŠTRBEK objednávku.

Plnením sa rozumie tovar dodávaný firmou MOTOŠTRBEK v súlade s jej predmetom podnikania.

Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v cenníku firmy MOTOŠTRBEK názvom, opatrené cenou a prípadne objednávkovým číslom. Špecifikácia tovaru sa čo do množství a druhu vždy uvádza na ďale popísaných dokladoch.

Nadštandardným tovarom sa rozumie tovar neuvedený v cenníku, (prípadne uvedený v cenníku s poznámkou „iba na objednávku“), který firma MOTOŠTRBEK dodáva podľa zvláštnych ustanovení týchto obchodných podmienok.

Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vystavený voči firme MOTOŠTRBEK s cieľom obdržať od neho plnenie.
Podstatnými náležitosťami objednávky sú tieto údaje:
a) Meno a priezvisko, prípadne firma kupujúceho
b) bydlisko, prípadne sídlo kupujúceho
c) dodacia a fakturačná adresa, ak sú odlišné od bydliska alebo sídla kupujúceho
d) IČO a DIČ kupujúceho
e) bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho
f) druh tovaru a jeho množstvo
g) označenie tovaru podľa položiek cenníka firmy MOTOŠTRBEK
h) podpis kupujúceho, prípadne štatutárneho alebo splnomocneného či v bežnom obchodnom styku oprávneného pracovníka kupujúceho, ktorý je oprávnený podľa kúpnej zmluvy objednávať, vrátane vypísania jeho mena
i) výpis z obchodného registra, prípadne kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácii plátcu DPH v prílohe objednávky, pokiaľ už neboli firmy MOTOŠTRBEK predložené skôr
j) v prípadě telefonickej objednávky namiesto ustanovenia pod písmenami
k) údaj o zápise do obchodného registra vrátane registračného čísla tohoto zápisu, pokiaľ je kupujúci v obchodnom registri zapísaný
Objednávku, ktorá nesplňuje podstatné náležitosti, je firma MOTOŠTRBEK oprávnená odmietnuť alebo vrátiť objednávateľovi k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primerenú lehotu. Jej uplynutie bez opravy má za následok, že sa na objednávku pozerá, ako keby nebola nikdy doručená.

Firma MOTOŠTRBEK si vyhradzuje právo kedykoľvek preveriť oprávnenosť objednávky hlavne spätným telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá uskutočnila telefonickú objednávku, alebo overením podpisu na faxovej alebo inej písomnej objednávke s podpisovým vzorom doloženým kupujúcim.

V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, hlavne nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať tovar alebo nesúladu medzi podpisom na objednávke a podpisovým vzorom, je firma MOTOŠTRBEK oprávnená plnenie podľa objednávky odmietnuť.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Splnením firmou MOTOŠTRBEK v súlade s objednávkou dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v plnom rozsahu. V prípade, že je objednávka vydaná firmou MOTOŠTRBEK ako formulár či už v písomnej, elektronickej či inej podobe, uskutočňuje kupujúci objednávanie tovaru zásadne na tomto formulári.

Dodávkou či splnením firmy MOTOŠTRBEK (ďalej len „dodávka“) je okamih predania tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť, pokiaľ nie je kúpnou zmluvou stanovené inak.

Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerující k uplatneniu práv zodpovednosti za vady tovaru. Reklamácia musí byť učinená v súlade s Reklamačným poriadkom firmy MOTOŠTRBEK, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.

Faktúrou sa rozumie dokument popísaný v ustanovení čl. III podmienok.

Termín splatnosti je den, ktorý určila firma MOTOŠTRBEK a ku ktorému musí byť kúpna cena vrátane DPH pripísaná na účet firmy MOTOŠTRBEK alebo tejto spoločnosti uhradená v hotovosti).

Pokiaľ nie je firmou MOTOŠTRBEK vydaný jednotlivému kupujúcemu špeciálny cenník, rozumie sa Cenníkom oficiálny prehľad o cenách titulov v ponuke firmy MOTOŠTRBEK v znení jeho doplňkov. Firma MOTOŠTRBEK si vyhradzuje právo cenník ľubovoľne upravovať. Pri jednotlivej kúpe je rozhodujúca cena podľa cenníka platného v dobe vystavenia objednávky. Platnosť cenníka nastáva dňom jeho vydania v sídle firmy MOTOŠTRBEK alebo umiestnením cenníka na stránky internetového obchodu www.motostrbek.sk. O vydaní cenníka firmy MOTOŠTRBEK zverejní informáciu v sieti INTERNET na stránke firmy MOTOŠTRBEK s adresou www.motostrbek.sk

Backorder je náhradné riešenie pre prípad, že firma MOTOŠTRBEK nemá v lehote požadovanej kupujúcim k plneniu potrebné množstvo objednaného tovaru k dispozícii. Znamená to, že firma MOTOŠTRBEK po obdržaní takejto objednávky zaradí objednávateľa ako čakateľa na objednaný tovar a vedie jeho objednávku v evidencii. Ak nedôjde k splneniufirmou MOTOŠTRBEK v primeranej dodatočnej dobe, oznámifirma MOTOŠTRBEK kupujúcemu najbližší možný náhradný termín dodania, príp. navrhne zrušenie objednávky.
II. Dodacie podmienky
Predmetom kúpi je tovar dodávaný firmou MOTOŠTRBEK . Výber tovaru prevedie kupujúci objednávkou podľa cenníka alebo obdobného podkladu za týmto účelom vydaného firmou MOTOŠTRBEK. Firma MOTOŠTRBEK sa zaväzuje poskytovať informácie o vydaní nových cenníkov aspoň zverejnením na internetovej stránke.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar sa dodáva výhradne na základe objednávky kupujúceho. Objednávka se uskutoční písomnou formou,formou prenosu dát po sieti INTERNET alebo telefonicky. V prípade objednávky inou než písomnou formou si firma MOTOŠTRBEK vyhradzuje právo neposkytnúť plnenie bez dodatečného potvrdenia písomnou formou.
Objednávku nadštandardného tovaru je objednávateľ povinný učiniť vždy v písomnej forme.

Firma MOTOŠTRBEK je oprávnená odmietnuť bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho plnenia, pokiaľ by sa tým zaviazala k plneniu nemožnému, nevýhodnému alebo zjavne v rozpore s obvyklými pravidlami. Ďalej je oprávnená tak učiniť vždy, pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči firme MOTOŠTRBEK splatné ku dňu vystavenia objednávky.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, prepravnej služby, špedície, príp. vlastným rozvozom firmou MOTOŠTRBEK.
Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci firme MOTOŠTRBEK na jeho dodacom doklade. Potvrdenie musí obsahovať riadne označenie kupujúceho v súlade s výpisom z obchodného registra alebo so živnostenským listom, uvedením mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje a dátum prevzatia. Kupujúci berie na vedomie, že prepravca nie je povinný overovať súlad údajov uvedených v potvrdení s údajmi podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za dodržanie uvedeného postupu a správnosť vyznačených údajov. Kupujúci taktiež plne zodpovedá za to, že tovar bol prevzatý osobou oprávnenou k prevzatiu podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že neskôr dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia kupujúceho na dodacích dokladoch, považuje sa dodávka za riadne prevedenú a kupujúcim prevzatú.

Pokiaľ kupujúci neoznámi inú adresu k prevedeniu dodávky firmy MOTOŠTRBEK, platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade uvedenia viacerých adries firma MOTOŠTRBEK môže splniť dodávku predaním na akejkoľvek z týchto adries, pokiaľ nie je objednávkou kupujúceho miesto dodania presne špecifikované. Taktiež platí aj v prípade, že objednávkou sice miesto špecifikované je, ale provedenie dodávky na uvedenú adresu sa ukázalo byť nemožným alebo značne obtiažnym.

Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať firmu MOTOŠTRBEK o akýchkoľvek zmenách v osobách oprávnených k prevzatiu tovaru a podpisu prepravných (dodacích) dokladov, rovnako ako o zmenách adries určených k prevedeniu dodávky. Porušenie tejto povinnosti nemôže byť dôvodom pre spochybnenie prevzatia dodávky kupujúcim a zbavuje firmu MOTOŠTRBEK akejkoľvek zodpovednosti z omeškania alebo za škodu.
Dodacím dokladom je bloček z registračnej pokladnice
Dodacím dokladom podľa predchozích ustanovení je spravidla dodací list.
Dodací list potvrdený kupujúcim bude priložený k faktúre.
Dodací list obsahuje:
– identifikáciu kupujúceho podľa kúpnej zmluvy
– číslo objednávky kupujúceho
– predmet plnenia a ceny za jednotlivé položky

III. Kúpna cena a platobné podmienky
Kúpna cena je stanovená cenníkom a je vždy vyznačená pre príslušný druh tovaru vo faktúre, príp. dodacím listom. Kúpna cena je cenou tovaru, balné a poštovné, príp. dopravné je účtované zvlášť, pokiaľ nie je kúpnou zmlouvou stanovené inak.
Kupujúci je s cenníkom oboznámený.

Cena je splatná v deň určený faktúrou. Ak nie je faktúrou tento deň stanovený, nastáva splatnosť 14. dňom od uskutočnenia dodávky (dátumu zdaniteľného plnenia).

Faktúra je platobný doklad a daňový doklad, ktorý obsahuje:
a) meno a priezvisko, príp. firmu kupujúceho
b) sídlo alebo miesto podnikánia kupujúceho
c) IČO a DIČ kupujúceho
e) dátum vystavenia a dátum uskutečnenia zdaniteľneho plnenia
f) dátum splatnosti
g) označenie tovaru, jeho množstvo a jednotkové ceny, pokiaľ sa nejedná o zbernú faktúru
h) uvedenie celkovej ceny bez DPH
i) DPH
j) uvedenie celkovej čiastky k úhrade
k) číslo dodacieho listu, pokiaľ bol vystavený zvlášť
l) zákaznícke číslo, pokiaľ je pridelené

Ak sa kupující omešká so zaplatením kúpnej ceny jednotlivej dodávky, je firma MOTOŠTRBEK oprávnená od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky denne po dobu prvých 30 dní omeškania. Ak trvá meškanie kupujúceho dlhšie než 30 dní, je firma MOTOŠTRBEK oprávnená požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej kúpnej ceny a je taktiež oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje taktiež okamih prevzatia elektronickej pošty na zaridení kupujúceho.
Strany sú v takomto prípade povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu firmy MOTOŠTRBEK alebo po dohode s ňou a deje se na vlastné náklady a nebezpečie kupujúceho.
IV. Práva zodpovednosti za vady, záruka
Práva a povinnosti strán pri uplatňovaní práv kupujúceho zodpovednosti za závady sú upravené Reklamačným poriadkom firmy MOTOŠTRBEK, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Pre zverejnenie reklamačného poriadku alebo jeho zmien platí rovnaké ustanovenie o zverejnení týchto podmienok.

Pokiaľ nie je cenníkom stanovené niečo iné, firma MOTOŠTRBEK poskytuje na všetok tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov od predania a prevzatia, pokiaľ nie je výrobcom poskytovaná záručná doba iná. Záručná doba začína plynúť dňom predania a prevzatia tovaru. V záruke riadne uplatnené vady sú riešené prednostne výmenou tovaru.

V. Zvláštne ustanovenie o nadštandardnom tovare a nadštandardných službách
Nadštandardný tovar sa dodáva výhradne na základe zvláštnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Na výzvu firmy MOTOŠTRBEK k zaplateniu finančnej zálohy je kupujúci povinný jú zložiť následne po potvrdení objednávky a vystavení zálohovej faktúry na účet firmy MOTOŠTRBEK. Záloha bude odrátaná v konečnej faktúre z celkovej ceny objednaného tovaru.

Firma MOTOŠTRBEK môže celkom podľa svojho voľného a výhradného uváženia vydať špeciálni cenník pre jednotlivých kupujúcich alebo skupiny kupujúcich. Kritériá určenia cien stanoví firma MOTOŠTRBEK. Podmienkou platnosti špeciálneho cenníka je uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej prílohou a neoddeliteľnou súčasťou sa špeciálny cenník stane. Na základe tejto kúpnej zmluvy pridelí firma MOTOŠTRBEK kupujúcemu zákaznícke číslo, ktorým je kupujúci povinný se voči firme MOTOŠTRBEK preukazovať.
VI. Ostatné ustanovenia
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru.

Firma MOTOŠTRBEK je oprávnená odstúpiť od akejkoľvek kúpnej zmluvy okrem ostatných prípadov uvedených v podmienkach, rovnako v prípade, že kupujúci zakúpil tovar, ku ktorému má firma MOTOŠTRBEK exkluzívne distribučné práva, od inej osoby než od firmy MOTOŠTRBEK alebo spoločnosti poverenej predajom tohoto tovaru firmou MOTOŠTRBEK.

Strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti
s plnením povinností podľa týchto podmienok predovšetkým dohodou.
Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov, sa tiež riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, budú rozhodované v súdnom konaní podľa platných zákonov SR.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisom osobou k tomu oprávnenou za firmu MOTOŠTRBEK . V prípade ich zverejnenia na internetovej stránke firmy MOTOŠTRBEK nadobúdajú účinnosť 2. dňom po zverejnení. Novšie podmienky rušia podmienky vydané skôr. Právne vzťahy založené na základe podmienok sa posudzujú vždy podľa podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu.
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok sa vydáva pre účely vybavovania práv z odpovednosti za vady zo vzťahov medzi spoločnosťou MOTOŠTRBEK, Považské Podhradie 415, 017 04 Považská Bystrica (ďalej len „firma MOTOŠTRBEK“) a jej kupujúcimi.
Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok firmy MOTOŠTRBEK, v platnom znení.
I. Uvedené pojmy

Odberateľom sa rozumie kupujúci v zmysle VOP.

Zodpovednosť za vady sa rozumie:
a) odpovednosť za množstvo dodaného tovaru
b) odpovednosť za kvalitu dodaného tovaru

Reklamácia je jednostranný písomný právny úkon odberateľa smerujúci k uplatneniu práv zodpovednosti firmy MOTOŠTRBEK za vady.

Prevzatím tovaru je okamžik potvrdenia dodacieho listu, prípadne prepravného listu odberateľom. Potvrdením odberateľ potvrdzuje zhodu počtu balíkov prípadne výrobkov s číslami uvedenými v príslušných dodacích listoch.

Reklamačným listom sa rozumie dokument vydávaný firmou MOTOŠTRBEK.

Vadami zjavnými pri prebratí (ďalej len „zjavné vady“) sa rozumie:
a) vada množstva, ktorou je rozpor medzi množstvom tovaru uvedeným na dodacom liste a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámeny názvov
b) vada množstva, ktorou je rozpor medzi množstvom balíkov uvedeným na doklade dopravcu a počtom balíkov skutočne prevzatých.
Vadami podľa písmen a) a b) nie je rozpor medzi množstvom tovaru dodaným a objednaným, pokiaľ nebol zistený rozpor v týchto ustanoveniach uvedený. V takom prípade sa plnenie firmy MOTOŠTRBEK považuje za čiastkové.

Vadami skrytými sú aj iné vady než vady zjavné, to je vady, ktoré v okamihu prevzatia nesporne existovali, avšak odberateľ ich nemohol zistiť ani vynaložením všetkého úsilia.

II.Zodpovednosť za vady

Firma MOTOŠTRBEK zodpovedá za množstvo a kvalitu tovaru, teda za to, že tovar je čo do množstva a kvality totožný s tovarom, ktorý odberateľ objednal.

Práva zo zodpovednosti za vady uplatňuje odberateľ reklamáciou.

Odberateľ musí prijať reklamáciu bez odkladu po tom, čo vadu zistí, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak.

III. Zjavné vady

Odberateľ je povinný pri prevzatí tovar prehliadnuť k odhaleniu zjavných závad. Pokiaľ je odberateľovi doručené také množstvo tovaru, že je pre neho neúmerne náročné previesť kontrolu celého plnenia, je povinný previesť štatistickú kontrolu tovaru. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10% prevzatého tovaru (štatistická vzorka). Prevedením štatistickej kontroly je prevedená kontrola celého množstva.
Ak obsahuje štatistická vzorka viac ako 50% výrobkov so zjavnými vadami, je odberateľ oprávnený s dodávkou naložiť tak, ako by bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršie reklamácie presahujúce 50% množstva dodaného tovaru neuznáva. Rovnako tak sa neuznáva na reklamáciu tovar v množstve nad 10% dodaného objemu, pokiaľ odberateľ pri prevzatí a prevedení štatistickej vzorky neuviedol vady tovaru v množstve presahujúcom túto hodnotu.

Pre uplatnenie práv zo zjavných závad je odberateľ povinný reklamáciu riadne a najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru doručiť firme MOTOŠTRBEK. Riadnym doručením sa rozumie telefonické, faxové alebo elektronické oznámenie (pre posúdenie včasnosti reklamácie je rozhodujúce doručenie reklamácie na prístroj firmy MOTOŠTRBEK), jej obsahom musí byť:
a) Číslo dodacieho listu
b) Katalogové (ceníkové) číslo chýbajúceho produktu
c) Množstvo chýbajúceho produktu

Reklamácia sa vybavuje podľa možností firmy MOTOŠTRBEK poskytnutím nového zodpovedajúceho plnenia alebo dobropisovaním ceny nedodaného tovaru.

Pokiaľ firma MOTOŠTRBEK poskytla odberateľovi náhradné plnenie a len potom vyšli najavo skutočnosti, pre ktoré by nemohla byť reklamácia uznaná, prevedie dodatočné vyúčtovanie kúpnej ceny náhradného plnenia.

IV. Skryté vady

Odberateľ zapisuje skryté vady do reklamačného listu, ktorý musí obsahovať:
a) označenie odberateľa
b) označenie vadného výrobku s uvedením katalógového čísla a názvu titulu
c) označenie množstva vadného výrobku
d) popis vady alebo spôsobu, ktorým sa vada prejavuje
e) meno, adresu a podpis kupujúceho, ktorý reklamáciu uplatnil
f) dátum predaja reklamovaného výrobku
g) dátum reklamácie
h) podpis odberateľa

Reklamáciu skrytých závad vybavujú zástupcovia firmy MOTOŠTRBEK prevzatím riadne vyplneného reklamačného listu.

Skryté závady sa vybavujú zásadne poskytnutím dobropisu, alebo náhradným plnením.

V. Spoločné ustanovenia

Predpokladom vybavenia reklamácie je uznanie reklamácie firmy MOTOŠTRBEK. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, okamih poskytnutia náhradného plnenia je tiež okamih uznania reklamácie.

Firma MOTOŠTRBEK neuzná reklamáciu
a) ktorá nebola prevedená včas
b) ktorá je prevedená o vade, ktorá nepochybne neexistovala v okamihu prevzatia tovaru odberateľom

Firma MOTOŠTRBEK ďalej vylučuje z rozsahu svojej zodpovednosti tieto vady, na ktoré sa nevzťahujú práva z reklamácie:
a) vady obalu výrobku reklamované neskoršie než pri predaní a prevzatí
b) mechanické poškodenie výrobku kupujúcim, príp. nečistoty a pod.
c) u tovaru označeného nálepkami s cenami príp. obaly iných osôb
d) všetky ďalšie vady uplatnené kupujúcim, pokiaľ je zrejmé, že pri prevzatí tovaru nemohli existovať

VI. Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Tovar zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie…). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do procesu jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

1. Vyplnený formulár o vrátení tovaru
2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu

Tento reklamačný poriadok platí odo dňa jeho vydania do jeho zrušenia alebo do vydania reklamačného poriadku s neskorším dátumom.

V ďalšom sa reklamačné konanie posudzuje podľa obchodného zákonníka alebo občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Považskej Bystrici dňa  25.05.2018

MOTOŠTRBEK SK