Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov a odberateľov MOTOŠTRBEK

I. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov zamestnancov, bývalých zamestnancov a ich blízkych osôb v Jaroslav Štrbek MOTOŠTRBEK, Považské Podhradie 415, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 43 401 422, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Považská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 330-14517 (ďalej len „MOTOŠTRBEK“)  a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

II. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

MOTOŠTRBEK spracúva osobné údaje dodávateľov a odberateľov na účel:

1. spracúvania a uchovávania účtovných dokladov

v rozsahu: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. uzatváranie a plnenia zmlúv

v rozsahu: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; kontaktné údaje na zamestnancov dodávateľa alebo odberateľa, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi MOTOŠTRBEK a jeho dodávateľom alebo odberateľom.

3. zasielanie Newslettra

v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa;

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem MOTOŠTRBEK.

4. komunikácie s odberateľmi a dodávateľmi

v rozsahu: titul, meno a priezvisko zamestnanca dodávateľa alebo odberateľa, pracovná pozícia, označenie zamestnávateľa, telefónne číslo, emailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem MOTOŠTRBEK spočívajúci v zabezpečení komunikácie medzi ním a jeho dodávateľmi alebo odberateľmi.

5. povinného preverovania dodávateľov a odberateľov

v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene obchod vykonáva.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. Ako, kedy a od koho MOTOŠTRBEK osobné údaje získava?

MOTOŠTRBEK získava osobné údaje:

  • priamo od dodávateľov alebo odberateľov pri uzatváraní alebo plnení zmluvy;
  • priamo od dodávateľov alebo odberateľov pri vystavovaní účtovných dokladov;
  • nepriamo z verejne dostupných zdrojov a verejne dostupných registrov.

IV. Ako dlho MOTOŠTRBEK osobné údaje uchováva?

MOTOŠTRBEK uchováva spracúvané osobné údaje:

na účel spracúvania a uchovávania účtovných dokladov:      10 rokov

na účel uzavierania a plnenia zmlúv:                                           5 rokov

na účel zasielania Newslettra                                                        po dobu trvania zmluvného vzťahu

na účel komunikácie s odberateľmi a dodávateľmi:                   5 rokov

na účel povinného preverovania:                                                 5 rokov

 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

V. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti MOTOŠTRBEK sú dostupné TU.