Oznámenie o spracúvaní osobných údajov – kamery

 1. Kto je Prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Jaroslav Štrbek MOTOŠTRBEK, Považské Podhradie 415, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 43 401 422, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Považská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 330-14517 (ďalej len „MOTOŠTRBEK“) je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

 1. Kto je Dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva MOTOŠTRBEK vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami všetky fyzické osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa a pohybujúce sa v priestoroch monitorovaných prevádzkovateľom.

 1. Ako a na aký účel získavame a spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to na účely:

 • monitorovania priestorov prístupných verejnosti v exteriéri a interiéri budov na účely bezpečnosti, ochrany života a zdravia osôb a ochrany majetku;

Právnym základom spracúvania pre vyššie uvedené účely sú oprávnené záujmy MOTOŠTRBEK v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a pri plnení povinností pôvodcu registratúry článok 6 bod 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, prostredníctvom kamerových záznamov z priestorov, ktoré sú piktogramom zreteľne označené ako monitorované alebo prostredníctvom nášho sprostredkovateľa, ktorým je bezpečnostná služba uvedená nižšie v bode 5. tohto oznámenia.

 1. Aké osobné údaje budeme o Vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • osobné údaje zachytené kamerovým systémom na monitorovanom priestore;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.
 1. Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov;
 • správne orgány a orgány Policajného zboru v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • iný oprávnený subjekt v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia  môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 1. Kde budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

 1. Aké sú Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u MOTOŠTRBEK a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplneným formulárom, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b)správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár);

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

 1. Ako môžete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov?

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov – článku 6 bod 1. písm. e) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov:

monitorovanie priestorov prístupných verejnosti – našim oprávneným záujmom je bezpečnosť, ochrana života a zdravia osôb a ochrana majetku. Priestory, ktoré sú monitorované kamerovým systémom sú zreteľne označené ako monitorované príslušným piktogramom;

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom MOTOŠTRBEK nasledovne:

 • kamerový záznam – sedem (7) dní od vytvorenia záznamu.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

 1. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Jaroslav Štrbek MOTOŠTRBEK
Považské Podhradie 415
017 04 Považská Bystrica
E-mail: jaro@motostrbek.sk

 1. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.